Massachusetts Daily Collegian

A free and responsible press serving the UMass community since 1890

A free and responsible press serving the UMass community since 1890

Massachusetts Daily Collegian

A free and responsible press serving the UMass community since 1890

Massachusetts Daily Collegian

Thư: Hội sinh viên Dân chủ Umass (Umass College Democrats) mong bạn sẽ bầu cử vào thứ Tư

Sinh viên sẽ chịu ảnh hưởng bởi các quyết định của Amherst
%28Judith+Gibson-Okunieff%2FDaily+Collegian%29
(Judith Gibson-Okunieff/Daily Collegian)

Để giúp sinh viên tham gia bầu cử, Hội sinh viên Dân chủ Umass và chiến dịch ứng cử của John Page sẽ cung cấp xe buýt cho tất cả mọi cư dân đã đăng ký bầu cử ở Amherst, đặc biệt là sinh viên, tại link này trên trang Facebook của chúng tôi. Với ngày bầu cử 6/11 đang đến gần, sinh viên của Umass sẽ phải nhận ra rằng họ có sức mạnh và lựa chọn trong cuộc bầu cử này.

Ở Massachusetts, chúng ta có thể chọn ai sẽ đại diện cho mình trong Thượng nghị viện, Hạ nghị viện, các thống đốc và quan chức liên bang cũng như các chính sách quan trọng. Khu vực của chúng ta đã trải qua sự thay đổi lớn trong chính trị, một phần bởi việc từ chức của Thượng nghị sĩ Stan Rosenberg, người kiểm soát quyền lực lớn với tư cách chủ tịch thượng viện liên bang Massachusetts. Bên cạnh sự quan trọng của các chính sách nội bang và liên bang, sinh viên  ở Amherst sẽ có ảnh hưởng lớn trong đợt bầu cử này sau khi Amherst đã loại bỏ các cuộc họp cấp thị trấn và thay thế bằng hội đồng thị trấn. Cuộc bầu cử này vô cùng quan trọng bởi hội đồng thị trấn đầu tiên sẽ tạo tiền lệ cho rất nhiều năm sau.

Là sinh viên, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các quyết định của thị trấn, như là chính sách nhà ở, quy định về tiếng ồn, và giúp các dự án mới phát triển theo hướng dễ tiếp cận cho học sinh. Một cách để giọng nói của chúng ta được nghe thấy và tạo tiền lệ là bầu một sinh viên vào hội đồng thị trấn đầu tiên này. Chúng tôi hi vọng sinh viên sẽ tiếp tục nhận ra ảnh hưởng của phiếu bầu và sẽ bầu cử. Chúng tôi đã thấy năng lượng này. Chúng tôi đã giúp hơn 100 người đăng ký bầu cử ở Amherst. Thị trấn Amherst đã có cuộc bầu cử sớm trên khuôn viên đại học. Trong lúc những bốt bầu cử mở, chúng tôi nhận thấy năng lượng và sự hăng hái của mọi người, với hơn 700 phiếu bầu từ sinh viên Umass.

Là những người mới trưởng thành, chúng ta là một phần lớn cử tri, nhưng lại hành động như chính trị không liên quan gì đến mình. Theo cục điều tra dân số, chỉ 38% cử tri từ 18 đến 24 tuổi đã bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống 2012. Là một thế hệ, chúng ta có khả năng thay đổi các cuộc bầu cử trên cả nước, đặc biệt là các cuộc bầu cử trong thị trấn Amherst. Hãy thay đổi con số này và đảm bảo giọng nói của chúng ta được nghe thấy. Sinh viên thường bị gièm pha bởi các ứng viên trên cả nước. Đã đến lúc để cho các nhà lãnh đạo thấy những lo ngại và giọng nói của chúng ta cần được lắng nghe, thay vì bị đổ lỗi cho những vấn đề xã hội.

Bầu cử vui vẻ,

Hội sinh viên Dân chủ

Minh Tran là phiên dịch viên tiếng Việt và có thể được liên hệ tại [email protected]

Amber Nguyen là biên tập viên tiếng Việt và có thể được liên hệ tại [email protected] 

Leave a Comment
More to Discover

Comments (0)

All Massachusetts Daily Collegian Picks Reader Picks Sort: Newest

Your email address will not be published. Required fields are marked *